Nasza działalność
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Pomoc Stowarzyszenia


E-booki Stowarzyszeniaczwartek, 27 października 2016

Rozliczenie finansowe Ars Celebrandi 2016

Od początku istnienia Stowarzyszenie Una Voce Polonia dba o przestrzeganie dobrych praktyk zarządzania finansami. Pracujemy nad tym, aby środki przekazane nam przez naszych sponsorów zostały jak najlepiej wykorzystane, a ich wydawanie było maksymalnie przejrzyste. 

Decyzje finansowe są podejmowane w Stowarzyszeniu przez 4-osobowy Zarząd oraz jego pełnomocników w zakresie poszczególnych projektów. Przynajmniej raz w roku działalność finansowa jest kontrolowana przez 3-osobową Komisję Rewizyjną, która przedstawia swoje wnioski Konwentowi - walnemu zgromadzeniu wszystkich członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wszystkie operacje finansowe przeprowadza w formie bezgotówkowej, przez co są one rejestrowane przez systemy bankowe. Dokumentacja rachunkowa Stowarzyszenia jest sprawdzana pod kątem zgodności z prawem polskim przez zewnętrzne biuro rachunkowe, które przygotowuje raz w roku sprawozdania finansowe wymagane od osób prawnych przez Urząd Skarbowy.
Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych dotacji ze środków publicznych. Członkowie organów Stowarzyszenia UVP nie otrzymują wynagrodzenia za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Na portalu UnaCum.pl periodycznie informujemy o stanie naszej zbiórki na fundusz mszałów (ostatnie sprawozdanie).  W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić podsumowanie finansowe dla projektu Ars Celebrandi 2016 przygotowane przez kierownika projektu - kol. Tomasza Olszyńskiego.

sobota, 20 sierpnia 2016

Fundusz mszałów : Podarowaliśmy piętnasty mszał


Stowarzyszenie Una Voce Polonia kontynuuje zbiórkę funduszy na zakup mszałów do tradycyjnej Mszy. 

Przede wszystkim chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy często bardzo hojnie wspierają naszą akcję. 

Przekazane przez nas mszały są istotnym materialnym wsparciem dla grup wiernych, księży rozpoczynających celebracje tradycyjnej Mszy, jak również dla grup seminarzystów wspólnie poznających tradycyjną liturgikę.


Od października 2014 roku zakupiliśmy i podarowaliśmy już 15 mszałów, które są wykorzystywane w całej Polsce do celebracji lub nauki Mszy w formie nadzwyczajnej.

Obecny stan zbiórki wygląda następująco:
Zebrane środki: 13 858,61 zł
Środki wydane na zakup 15 mszałów: 11 020,00 zł
Środki obecnie dostępne w funduszu: 2 838,61 zł

Darowizny na kolejne mszały można wpłacać na konto Stowarzyszenia Una Voce Polonia:

11 2130 0004 2001 0597 9745 0001

lub poprzez system PayPal podając adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Prosimy o podanie tytułu przelewu: "darowizna - mszały"

Pełne 100% zebranych środków zostanie przeznaczonych na zakup mszałów. Stowarzyszenie pokrywa swoje koszty własne ze składek członkowskich lub z datków od swoich sympatyków.

czwartek, 16 czerwca 2016

Zakończenie zbiórki dla Sióstr Franciszkanek Niepokalanej

Zakończyliśmy naszą akcję zbiórki funduszy na wyposażenie kaplicy nowego domu Sióstr Franciszkanek Niepokalanej z Pniewnika. Hojność darczyńców przerosła nasze oczekiwania. Zebraliśmy w sumie na nasze konto 27 074,40 zł podczas gdy nasz pierwotny cel był na poziomie 4000 zł.

100 % zebranych funduszy zostało zagospodarowane zgodnie z celami wskazanymi Stowarzyszeniu Una Voce Polonia przez Siostrę Przełożoną domu z Pniewnika.

Kwota 11 648,60 zł została wydana na wyposażenie kaplicy: relikwiarze, świeczniki, lichtarze, monstrancję, tabernakulum, ornat, cztery komplety welonów, burs oraz manipularzy a także mszał do celebracji w formie nadzwyczajnej.

Zgodnie z życzeniem Sióstr, pozostała kwota (15 425,80 zł) będzie wydana w przyszłości i została przekazana Siostrom na konto bankowe.

W imieniu Stowarzyszenia Una Voce Polonia oraz Sióstr Franciszkanek chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wsparli ten cel.

Każdy kto chciałby wesprzeć działalność naszego Stowarzyszenia może to zrobić poprzez darowizny na konto Stowarzyszenia nr: 11 2130 0004 2001 0597 9745 0001
lub poprzez system PayPal na adres e-mail: uvp@unavocepolonia.pl

środa, 18 maja 2016

Ars Celebrandi 2016


W dniach 4–11 sierpnia 2016 roku w sanktuarium maryjnym w Liche­niu odbę­dzie się III edy­cja warsz­ta­tów liturgii tradycyjnej Ars Cele­brandi. Są to największe takie warsztaty w Europie Środkowej. Obecnie trwają zapisy uczestników.

Kilkuset uczestników z kraju i zagranicy będzie poznawać lub doskonalić, pod kierunkiem doświadczonych praktyków, umiejętność celebrowania Mszy świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego albo służenia do niej, a także śpiewu liturgicznego: gregoriańskiego i polifonicznego. Warsztatom towarzyszyć będą wykłady, spotkania z ważnymi osobami, nauka dodatkowych umiejętności (takich jak konserwacja szat liturgicznych), a przede wszystkim codzienne, piękne celebracje Mszy świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego i rycie dominikańskim oraz modlitwa liturgią godzin. Chętni mogą też brać udział tylko w liturgiach, traktując czas spędzony w sanktuarium licheńskim jako rekolekcje.

Warsztaty Ars Celebrandi odbywają się pod patronatem Jego Eminencji biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej Wiesława Meringa. Ich organizatorem jest Una Voce Polonia.

Więcej informacji oraz formularz zapisów: www.arscelebrandi.pl