Nasza działalność
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Pomoc Stowarzyszenia


E-booki StowarzyszeniaKim jesteśmy

Una Voce Polonia jest stowarzyszeniem wiernych, którzy za cel stawiają sobie wsparcie dla rozpowszechnienia w Kościele katolickim nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Pomysł reaktywacji Stowarzyszenia, które wcześniej działało w Poznaniu, narodził się w redakcji witryny www.nowyruchliturgiczny.pl . Portal NRL od wielu lat śledził wydarzenia związane z rozpowszechnianiem Mszy trydenckiej w Polsce i na świecie. Wśród celów statutowych Stowarzyszenia znajdujemy między innymi: działanie na rzecz parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się tradycyjną liturgię katolicką; propagowanie języka łacińskiego, chorału gregoriańskiego oraz polifonii sakralnej; ochrona dzieł sztuki i architektury sakralnej; pomoc w kształtowaniu i rozwoju stabilnych grup wiernych dążących do uczestnictwa w celebracjach tradycyjnej liturgii katolickiej.

W Polsce działa już kilka fundacji i lokalnych stowarzyszeń o podobnych celach. Una Voce Polonia stawia sobie za cel uzupełnianie tych działań poprzez wspieranie współpracy tradycyjnych katolików na poziomie ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Z punktu widzenia prawa cywilnego jesteśmy osobą prawną o charakterze niezarobkowym, wpisaną do rejestru stowarzyszeń. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma obecnie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Z punktu widzenia prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego jesteśmy stowarzyszeniem wiernych, które zostało założone przez samych wiernych, bez żadnej formy zatwierdzenia przez władze kościelne. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego:

Kan. 215 - Wierni mają prawo swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów miłości lub pobożności albo dla ożywiania chrześcijańskiego powołania w świecie, a także odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia tych celów.

Kan. 216 - Wszyscy wierni, którzy uczestniczą w misji Kościoła, mają prawo, by przez własne inicjatywy, każdy zgodnie ze swoim stanem i pozycją, popierali lub podtrzymywali apostolską działalność. Żadna jednak inicjatywa nie może sobie przypisywać miana katolickiej, jeśli nie otrzyma zgody kompetentnej władzy kościelnej.


Stowarzyszenie Una Voce Polonia nie zamierza wchodzić w kompetencje liturgiczne, duchowe i duszpasterskie Kościoła. Stowarzyszenie UVP, podobnie jak inne tego typu organizacje członkowskie federacji Foederatio Internationalis Una Voce, zostało powołane jedynie po to, aby organizacyjnie i materialnie wspomagać realizację woli Ojca Świętego zawartą w motu proprio Summorum Pontificum, którego cele zostały jasno i wyraźnie określone w instrukcji Universae Ecclesiae :

„a) udostępnienie wszystkim wiernym Liturgii Rzymskiej w Usus Antiquior, uważanej za cenny skarb, który należy zachować;
b) zagwarantowanie i zapewnienie w sposób rzeczywisty wszystkim, którzy o to poproszą, możliwości posługiwania się forma extraordinaria, w przekonaniu, że posługiwanie się Liturgią Rzymską obowiązującą w 1962 r., jest uprawnieniem przyznanym dla dobra wiernych i dlatego powinno być interpretowane na korzyść wiernych, dla których jest ona głównie przeznaczona;
c) ułatwianie pojednania w Kościele.”