Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnej
piątek, 10 grudnia 2010

Raport FIUV w trzecią rocznicę ogłoszenia Summorum Ponitificum


Former President of the Federation, Mr Leo Darroch, meets Pope Benedict XVIMiędzynarodowa Federacja Una Voce (FIUV), zrzeszająca organizacje z całego świata propagujące tradycyjną liturgię łacińską, przedstawiła Stolicy Apostolskiej raport z wdrażania motu proprio Summorum Pontificum w krajach, w których FIUV posiada stowarzyszenia członkowskie. Raport, w którego przygotowaniu pomagała także redakcja portalu Nowy Ruch Liturgiczny, w tym członkowie założyciele UVP, można znaleźć w wersji angielskiej na stronie Federacji. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie sprawozdania prezesa Federacji Leo Darrocha z wizyty w Rzymie.
Raport z Rzymu

Prezentacja Raportu FIUV z okazji trzeciej rocznicy ogłoszenia motu proprio Summorum Pontificum

Moje podziękowania kieruję do organizacji członkowskich Federacji za dostarczenie szczegółowych raportów dotyczących implementacji motu proprio Summorum Ponitifcum w waszych krajach. Raporty są szczególnie ważne, bowiem Stolica Apostolska poprosiła biskupów Kościoła o przedstawienie raportu z implementacji motu proprio przez ostatnie trzy lata. Było zatem niezbędne, aby nasza Federacja zaprezentowała nasz własny raport sukcesów i trudności doświadczanych na poziomie diecezjalnym i parafialnym, tak aby Rzym otrzymał prawdziwą ocenę implementacji motu proprio.

Zebrałem te pojedyncze raporty w szersze dossier i wyruszyłem do Rzymu 16 listopada razem z Jasonem Kingiem (wiceprezesem) oraz z Rodolfo Vargas Rubio (sekretarzem). Miałem nadzieję na zorganizowanie krótkiego spotkania z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, aby osobiście przedstawić egzemplarz raportu, tak jak uczyniliśmy to w zeszłym roku. Nie było to jednak możliwe (przypis tłumacza: załączone zdjęcie przedstawia przedstawienie raportu w drugą rocznicę Summorum Pontificum) . W środę 17 listopada liczba miejsc na papieskich audiencjach była bardzo ograniczona z powodu Konsystorza.

Raport FIUV jest bardzo szczegółowy i wyczerpujący. Ma 262 strony i waży prawie jeden kilogram. Składa się z pięciu części. Część trzecia zawiera wszystkie raporty organizacji członkowskich w tym także bardzo poufne informacje. Z tego powodu ta część została zarezerwowana tylko do wglądu Stolicy Apostolskiej i nie zostanie upubliczniona.

Pomimo pewnego rozczarowania, że tym razem nie zaprezentujemy naszego raportu osobiście papieżowi Benedyktowi XVI, sześć dni w Rzymie było bardzo ważne dla naszej organizacji.

Rankiem 17 listopada przedstawiliśmy kopie naszego raportu ks. prałatowi Pozzo z Komisji Ecclesia Dei. Nasze raporty są traktowane przez Komisję jako bardzo istotne dokumenty, gdyż dostarczają informacje od wiernych świeckich (zarówno pozytywne jak i negatywne) dotyczące implementacji motu proprio. W dalszej części poranka uczestniczyliśmy w publicznej audiencji na Placu Św. Piotra.
 


W czwartek 18 listopada przedstawiliśmy egzemplarz naszego raportu w Kongregacji Kultu Bożego (gdzie zostaliśmy przyjęci przez kard. Canizaresa), w Kongregacji ds. Duchowieństwa, w Kongregacji ds. Biskupów i w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej (gdzie zostaliśmy przyjęci przez abp. Raymonda Leo Burke'a).W piątek rano, 19 listopada odbyliśmy kolejne spotkanie z Komisją Ecclesia Dei i następnie długie spotkanie w Kongregacji Edukacji Katolickiej, gdzie rozmawialiśmy, poza innymi sprawami, o formacji seminarzystów w naszych seminariach. Wcześniej tego dnia uczestniczyłem we Mszy w Bazylice Św. Piotra o godzinie 7.00 sprawowanej przez abp. Malcolma Ranjitha.

W sobotę rano, 20 listopada mieliśmy wielki przywilej uczestnictwa w konsystorzu kardynalskim, podczas którego abp Burke oraz abp Ranjith zostali podniesieni do godności kardynalskiej. Otrzymaliśmy osobiste zaproszenia od abp. Burke'a aby móc uczestniczyć nie tylko w konsystorzu, lecz również później w przyjęciu w North American College oraz w kolejnym przyjęciu następnego wieczoru w jego biurze w Kancelarii.

W sobotę wieczorem uczestniczyłem w Visitte de Colore w auli Pawła VI oraz złożyłem w imieniu Federacji gratulacje nowopowołanemu kardynałowi Ranjithowi.
 


Nasze ostatnie spotkanie odbyło się w poniedziałek o godzinie 10.00 w Sekretariacie Stanu, gdzie przedstawiłem egzemplarz naszego raportu ks. prałatowi Peterowi Wellsowi. Ksiądz Wells zapewnił nas, że raport zostanie dostarczony do Ojcu Świętemu. Skorzystaliśmy z okazji, aby podnieść wiele spraw, które są istotne dla działalności Federacji. Atmosfera spotkania była bardzo pozytywna i przyjazna.

Od czasu promulgacji Summorum Pontificum podejście do naszej Federacji stało się bardzo przyjazne w Rzymie. Zapewniono nas, że raporty od naszych organizacji członkowskich okazały się niezwykle istotne jako głos laikatu. Jest to informacja, której Rzym nie mógłby uzyskać poprzez zwykłe kanały komunikacji.

Leo Darroch
Prezes - Foederatio Internationalis Una Voce

tłumaczenie z angielskiego: Marcin Gola