Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnej
Statut

Statut Stowarzyszenia Una Voce Polonia

(uchwalony dnia 20 maja 2012 r., zmieniony dnia 12 marca 2016 r.)

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1. Nazwa i podstawy działania
1. Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Una Voce Polonia działa na podstawie Ustawy z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie Una Voce Polonia może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych lub skrótem: UVP.
3. Stowarzyszenie Una Voce Polonia posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie Una Voce Polonia używa oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
5. Stowarzyszenia Una Voce Polonia opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudnić pracowników.
§ 2. Siedziba
Siedzibą Stowarzyszenia Una Voce Polonia jest Warszawa.
§ 3. Zasięg terytorialny
Terenem działalności Stowarzyszenia Una Voce Polonia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie Una Voce Polonia może prowadzić działalność również poza jej granicami.
§ 4. Członkostwo w innych organizacjach
Stowarzyszenie Una Voce Polonia może być członkiem krajowych lub zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub pokrewnym zakresie działania.
§ 5. Czas trwania
Stowarzyszenie Una Voce Polonia jest ustanowione na czas nieokreślony

Rozdział II Cele i sposoby działania
§ 6. Cele
Celem działalności Stowarzyszenia Una Voce Polonia jest pobudzanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw w postaci operacji lub projektów wyłącznie w sferze pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, zmierzających do rozwoju kultury katolickiej, polegających w szczególności na:
a. upowszechnianiu tradycyjnej liturgii katolickiej rozumianej jako wszystkie prawomocne łacińskie obrzędy liturgiczne Kościoła katolickiego rytu skodyfikowanego na Soborze Trydenckim, w jego formie opublikowanej nie później niż w roku 1962, wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami tej formy wprowadzonymi przez Stolicę Apostolską;
b. działaniu na rzecz parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się tradycyjną liturgię katolicką;
c. wspieraniu kleryków i kapłanów, będących członkami zgromadzeń zakonnych i instytutów pielęgnujących tradycyjną liturgię katolicką;
d. propagowaniu języka łacińskiego, chorału gregoriańskiego oraz polifonii sakralnej;
e. ochronie dzieł sztuki i architektury sakralnej;
f. promowaniu w życiu społecznym nauki Kościoła katolickiego;
g. pomocy w kształtowaniu i rozwoju stabilnych grup wiernych dążących do uczestnictwa w celebracjach tradycyjnej liturgii katolickiej;
h. innych działaniach na rzecz rozwoju kultury katolickiej.
§ 7. Sposoby realizacji celów
Stowarzyszenie Una Voce Polonia realizuje swoje cele poprzez:
a. dbanie o oprawę celebracji Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim;
b. pomoc w przygotowaniu celebracji Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim udzielaną dla świeckich i kapłanów;
c. szkolenie ministrantów do posługi w tradycyjnych formach liturgicznych;
d. organizowanie zebrań, spotkań dyskusyjnych, konferencji, pielgrzymek, wyjazdów dla dzieci i młodzieży;
e. współpracę z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu;
f. prowadzeniem środowiskowych serwisów internetowych;
g. finansowanie pożytku publicznego: edukacji kleryków tradycyjnych seminariów duchownych, utrzymania zabytków sztuki kościelnej, wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z tradycyjną formacja katolicką;
h. finansowanie kultu religijnego związanego z tradycyjną liturgią katolicką;
i. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym w szczególności seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,
j. organizowanie i finansowanie przedsięwzięć służących działalności popularyzatorskiej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych;
k. przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze informacyjnym i promocyjnym;
l. międzyregionalną i międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu;

Rozdział III Kompetencje i zasady działania organów
§ 8. Organy
Organami Stowarzyszenia Una Voce Polonia są:
a. Konwent,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Straż.
§ 9. Zasady działania organów
1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, kadencja Straży trwa 5 lat.
2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas Konwentu.
3. Uchwały i postanowienia organów Stowarzyszenia Una Voce Polonia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. Organy Stowarzyszenia Una Voce Polonia mogą uchwalić swoje wewnętrzne regulaminy organizacji i trybu pracy.
§ 10. Konwent
1. Konwent jest walnym zebraniem członków i jest najwyższym organem Stowarzyszenia Una Voce Polonia.
2. Konwent może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 11. Zwoływanie Konwentu
1. Konwent zwyczajny jest zwoływany przez Zarząd corocznie do dnia 31 marca.
2. Konwent nadzwyczajny jest zwoływany przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 7 członków Stowarzyszenia Una Voce Polonia.
3. Konwent nadzwyczajny jest zwoływany w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku do Zarządu i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
4. O terminie, miejscu i porządku Konwentu Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem.
5. Jeśli zawiadomienie o Konwencie nie stanowi inaczej, Konwent w drugim terminie odbywa się w tym samym miejscu pół godziny później.
§ 12. Kompetencje Konwentu
Do kompetencji Konwentu należy:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Straży i Komisji Rewizyjnej;
c. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu;
d. udzielanie absolutorium lub votum nieufności Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
f. uchwalanie zmian w statucie;
g. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia Una Voce Polonia i likwidacji majątku;
h. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
i. ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich;
j. rozpatrywanie wniosków i odwołań członków;
k. rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków.
§ 13. Podejmowanie uchwał przez Konwent
1. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje we wszystkich głosowaniach jeden głos. Głos doradczy przysługuje osobom zaproszonym oraz członkom wspierającym i honorowym.
2. Uchwały Konwentu są podejmowane zwykłą większością głosów w pierwszym terminie Konwentu w obecności co najmniej połowy liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie Konwentu bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały Konwentu w sprawie nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia Una Voce Polonia wymagają większości 2/3 głosów członków w pierwszym terminie Konwentu w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie Konwentu bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
§ 14. Zarząd
1. Zarząd zarządza Stowarzyszeniem Una Voce Polonia.
2. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
§ 15. Powoływanie Zarządu
1. Prezesa powołuje Konwent.
2. Pozostałych członków Zarządu, w tym Wiceprezesa powołuje Konwent.
3. W razie rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu, Zarządowi w trakcie trwania kadencji przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków Zarządu dokooptowanych w ten sposób nie może przekraczać połowy wszystkich członków Zarządu.
§ 16. Kompetencje Zarządu
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
b. uruchamianie i kończenie inicjatyw w postaci operacji lub projektów Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
c. zawieszanie i cofanie zawieszenia w prawach członka;
d. przyjmowanie i usuwanie członków zwyczajnych i wspierających;
e. powoływanie i odwoływanie dwóch członków Straży, w tym Przewodniczącego Straży,
f. wymierzanie i nakładanie kar na członków zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej,
g. powoływanie pełniącego obowiązki Prezesa do najbliższego Konwentu, w przypadku śmierci lub rezygnacji Prezesa;
h. uchwalanie, nie częściej niż raz w roku, w razie uzasadnionej potrzeby, składki nadzwyczajnej, o wysokości nie większej niż trzykrotność wysokości składki członkowskiej;
i. powoływanie i odwoływanie pełnomocników inicjatyw w postaci operacji lub projektów Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
§ 17. Wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie
1. Prezesa w trakcie trwania kadencji może odwołać Konwent.
2. Pozostałych członków Zarządu, w tym Wiceprezesa w trakcie trwania kadencji może odwołać Konwent.
3. Poza przypadkami wymienionymi w ust 1. i ust. 2 członkostwo w Zarządzie wygasa z końcem kadencji oraz w razie rezygnacji lub śmierci członka.
§ 18. Podejmowanie uchwał przez Zarząd
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 19. Posiedzenia Zarządu
1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu przygotowuje i zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
b. Przewodniczącego Straży;
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Straży, Komisji Rewizyjnej lub zaproszone osoby.
§ 20. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia Una Voce Polonia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
3. W razie rezygnacji lub śmierci członka, Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji przysługuje prawo kooptacji. Można dokooptować jednego członka nie pochodzącego z wyboru przez Konwent.
§ 21. Powoływanie Komisji Rewizyjnej
1. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Konwent.
2. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 22. Zasady działania Komisji Rewizyjnej
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok, i przewodniczy im Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub działający z jego upoważnienia członek Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, małżeństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 23. Kompetencje Komisji Rewizyjnej
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
2. kontrolowanie inicjatyw w postaci operacji lub projektów Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
3. wnioskowanie do Konwentu o udzielenie absolutorium lub votum nieufności dla Zarządu, w tym Prezesa;
4. przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień;
5. składanie sprawozdania na Konwencie wraz z oceną działalności Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
6. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Konwentu;
7. rozstrzyganie spraw spornych wewnątrz Stowarzyszenia Una Voce Polonia na zasadach sądu koleżeńskiego;
8. w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez członka Stowarzyszenia Una Voce Polonia postanowień niniejszego statutu lub uchwał Konwentu, lub stwierdzenia prowadzenia przez niego działalności na szkodę Stowarzyszenia Una Voce Polonia wnioskowanie do Zarządu o wymierzenie członkowi Stowarzyszenia jednej z następujących kar:
a. nagany;
b. nagany z podaniem do wiadomości członków Stowarzyszenia Una Voce Polonia w korespondencji;
c. zawieszenie w prawach członka;
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
9. interpretacja niniejszego statutu
§ 24. Podejmowanie uchwał przez Komisję Rewizyjną
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2 jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 25. Wygaśnięcie członkostwa w Komisji Rewizyjnej
1.Członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji może odwołać Konwent.
2. Poza przypadkiem wymienionymi w ust 1. członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa z końcem kadencji oraz w razie rezygnacji lub śmierci członka.
§ 26. Straż
1. Straż ma charakter inicjatywny, opiniotwórczy, opiniodawczy i doradczy.
2. Straż składa się z od dwóch do siedmiu członków.
§ 27. Powoływanie Straży
1.Dwóch członków Straży, w tym Przewodniczącego Straży, powołuje Zarząd spośród członków zwyczajnych i honorowych.
2. Pozostali członkowie mogą być dokooptowywani w trakcie trwania kadencji przez istniejących członków Straży spośród członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia Una Voce Polonia.
§ 28. Kompetencje Straży
Do kompetencji Straży należy:
a. wyrażanie opinii w sprawach fundamentalnych odnoszących się do celów Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
b. doradzanie Zarządowi w zakresie uruchamiania lub zakańczania inicjatyw w postaci operacji lub projektów Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
c. wyrażanie opinii w sprawach związanych z wykluczeniem członka Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
d. wnioskowanie do Komisji Rewizyjnej o zbadanie zgodności działań Zarządu z celami statutowymi Stowarzyszenia Una Voce Polonia.
§ 29. Wygaśnięcie członkostwa w Straży
1. Powołanych przez siebie członków Straży może w trakcie trwania kadencji odwołać Zarząd.
2. Członkowie Straży nie wybrani przez Zarząd  mogą być odwołani w trakcie trwania kadencji w drodze uchwały Straży lub w drodze uchwały Konwentu.
3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 1. i ust. 2. członkostwo w Straży wygasa z końcem kadencji oraz w razie rezygnacji, utraty członkostwa lub śmierci członka.
§ 30. Wakat w składzie Straży
W przypadku wystąpienia wakatu w składzie Straży pracuje ona w zmniejszonym składzie.
§ 31. Przewodniczący Straży
1. Przewodniczący Straży reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Przewodniczący Straży lub upoważniony przez niego członek Straży może uczestniczyć w obradach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
§ 32. Podejmowanie uchwał przez Straż
Uchwały Straży zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Straży.
§ 33. Posiedzenia Straży
1. Posiedzenia Straży odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Straży przygotowuje i zwołuje Zarząd na wniosek:
a. Przewodniczącego Straży,
b. co najmniej trzech członków Straży,
c. Prezesa.
3. W posiedzeniach Straży uczestniczy Prezes lub osoba przez niego upoważniona. Możliwe jest uczestniczenie w posiedzeniach Straży innych członków Zarządu oraz zaproszonych osób.

Rozdział IV Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 34. Rodzaje i charakterystyka członków
1. Członkowie Stowarzyszenia Una Voce Polonia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkowie Stowarzyszenia Una Voce Polonia nie należą do organizacji, które mają cele lub głoszą postulaty sprzeczne z nauka Kościoła katolickiego lub mają charakter antykatolicki.
3. Członkowie Stowarzyszenia Una Voce Polonia wykazują się postawą moralną i prowadzą życie zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego.
§ 35. Członkowie zwyczajni
1. Członkami zwyczajnymi są, po złożeniu prawomocnego oświadczeniu woli o przystąpieniu do Stowarzyszenia Una Voce Polonia, akceptujący cele statutowe: osoby fizyczne – obywatele polscy lub cudzoziemcy – posiadające zdolności do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, które wypełniły deklarację członkowską oraz uiściły wpisowe.
2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd na wniosek członka Zarządu lub na podstawie rekomendacji przynajmniej dwóch członków zwyczajnych.
§ 36. Członkowie wspierający
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (polska lub zagraniczna) zainteresowana działalnością Stowarzyszenia Una Voce Polonia, akceptująca cele statutowe, która świadczy Stowarzyszeniu Una Voce Polonia pomoc materialną lub niematerialną.
2. Członek wspierający, który jest osobą prawną działa w Stowarzyszeniu Una Voce Polonia poprzez swojego prawnie umocowanego przedstawiciela.
§ 37. Członkowie honorowi
Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia Una Voce Polonia.
§ 38. Przyjmowanie członków
1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd.
2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd.
3. Prezes jest zobowiązany pisemnie lub elektronicznie powiadomić kandydata na członka o odmowie wpisania na listę członków w terminie 14 dni. Powiadomienie powinno zawierać przyczyny odmowy wpisu oraz wskazanie możliwości odwołania się do Konwentu.
4. Godność członka honorowego nadaje Konwent.
§ 39. Prawa członka zwyczajnego
Członek zwyczajny ma prawo:
a. uczestniczyć w Konwencie z głosem stanowiącym w tym także wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.
b. wybierać i być wybieranym do Zarządu, Straży i Komisji Rewizyjnej;
c. uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach itp. imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Una Voce Polonia;
d. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem organów Stowarzyszenie Una Voce Polonia;
e. proponować uruchomienie inicjatyw w postaci operacji i projektów Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
f. być powoływanym na pełnomocnika inicjatywy w postaci operacji lub projektu Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
g. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenie Una Voce Polonia;
h. wraz z czterema innymi członkami zwyczajnymi zaskarżać do najbliższego Konwentu uchwały Zarządu.
§ 40. Prawa członka wspierającego i honorowego
Członek wspierający i członek honorowy:
a. ma prawo uczestniczyć w Konwencie  z głosem opiniującym i doradczym;
b. ma prawo uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach itp. imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Una Voce Polonia;
c. ma prawo zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem organów Stowarzyszenie Una Voce Polonia;
d. ma prawo proponować uruchomienie inicjatyw w postaci operacji i projektów Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
e. ma prawo być powoływanym na pełnomocnika inicjatywy w postaci operacji lub projektu
Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
f. ma prawo korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenie Una Voce Polonia;
g. jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 41. Obowiązki członka zwyczajnego
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a. uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
b. popierać, promować i czynnie realizować cele Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
c. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
d. regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu Una Voce Polonia.
§ 42. Obowiązki członka wspierającego
Członek wspierający jest zobowiązany:
a. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
b. popierać i promować cele Stowarzyszenia Una Voce Polonia;
c. regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń.
§ 43. Obowiązki członka honorowego
Członek honorowy jest zobowiązany popierać i promować cele Stowarzyszenia Una Voce Polonia.
§ 44. Przyczyny ustania członkostwa
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu Una Voce Polonia ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi
b. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy;
c. wykluczenia ze Stowarzyszenia Una Voce Polonia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów;
d. prawomocnej utraty praw publicznych przez członka będącego osobą fizyczną;
e. pozbawienia członkostwa honorowego na skutek uchwały Konwentu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów;
f. rozwiązania, likwidacji, upadłości, przejęcia, podziału, przekształcenia osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;
g. utraty osobowości prawnej członka wspierającego będącego osobą prawną.
§ 45. Tryb ustania członkostwa
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu Una Voce Polonia określone w poprzednim paragrafie litery od a do d następuje w drodze uchwały Zarządu po ewentualnym zasięgnięciu opinii Straży. Zarząd jest zobowiązany pisemnie lub elektronicznie powiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu w terminie 14 dni. Powiadomienie powinno zawierać przyczyny skreślenia lub wykluczenia, informację o konieczności uregulowania składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu Una Voce Polonia oraz wskazanie możliwości odwołania się do najbliższego Konwentu.
§ 46. Zawieszenie praw członkowskich
1. W przypadkach losowych, w tym w szczególności długoterminowego wyjazdu lub czasowej, przedłużającej się niedyspozycji spowodowanej chorobą, na wniosek członka zwyczajnego, może on zostać zawieszony w prawach członkowskich na okres nie dłuższy niż dwa lata.
2. O zawieszeniu praw członkowskich decyduje Zarząd.
3. W czasie zawieszenia praw członkowskich członek zwyczajny jest zwolniony z opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszeniu Una Voce Polonia.
§ 47. Komunikacja pomiędzy członkami i organami
Stowarzyszenie Una Voce Polonia wykorzystuje narzędzia Internetu, w tym pocztę elektroniczną, fora dyskusyjne i stronę internetową, jako podstawową formę komunikacji między swoimi członkami i organami.


Rozdział V. Majątek i dochody
§ 48. Majątek
1. Majątek Stowarzyszenia Una Voce Polonia stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku jej działania.
2. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia Una Voce Polonia:
a. do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów Stowarzyszenia Una Voce Polonia, pracowników Stowarzyszenia Una Voce Polonia lub osób, z którymi członkowie organów Stowarzyszenia Una Voce Polonia lub pracownicy Stowarzyszenia Una Voce Polonia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
b. na rzecz członków organów Stowarzyszenia Una Voce Polonia lub pracowników Stowarzyszenia Una Voce Polonia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia Una Voce Polonia.
§ 49. Dochody
1. Dochody Stowarzyszenia Una Voce Polonia pochodzą z:
a. wpisowego i składek członkowskich
b. darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Stowarzyszenia Una Voce Polonia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
c. dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Stowarzyszenia Una Voce Polonia lub na jej rzecz;
d. papierów wartościowych;
e. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;
f. odsetek bankowych.
§ 50. Gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia Una Voce Polonia
Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia Una Voce Polonia lub pracownicy Stowarzyszenia Una Voce Polonia oraz ich osoby bliskie.
Rozdział VI. Postanowienia różne
§ 51. Reprezentowanie Stowarzyszenia Una Voce Polonia
1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia Una Voce Polonia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub zastępujący go Wiceprezes.
2. Oświadczenia woli w zakresie innym niż wymieniony w ust 1. składa Prezes lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd lub pełnomocnik Zarządu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
§ 52. Zmiana statutu
Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Konwent w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
§ 53. Likwidacja Stowarzyszenia Una Voce Polonia
1. Stowarzyszenia Una Voce Polonia ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie trwałego wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Una Voce Polonia i wyznaczeniu likwidatora podejmuje Konwent.
3. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia Una Voce Polonia przekazuje się instytucjom lub organizacjom, których działalność odpowiada celom Stowarzyszenia Una Voce Polonia.