Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnej
Kim jesteśmy

Una Voce Polonia jest stowarzyszeniem wiernych, którzy za cel stawiają sobie wsparcie dla rozpowszechnienia w Kościele katolickim nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Pomysł reaktywacji Stowarzyszenia, które wcześniej działało w Poznaniu, narodził się w redakcji witryny www.nowyruchliturgiczny.pl . Portal NRL od wielu lat śledził wydarzenia związane z rozpowszechnianiem Mszy trydenckiej w Polsce i na świecie. Wśród celów statutowych Stowarzyszenia znajdujemy między innymi: działanie na rzecz parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się tradycyjną liturgię katolicką; propagowanie języka łacińskiego, chorału gregoriańskiego oraz polifonii sakralnej; ochrona dzieł sztuki i architektury sakralnej; pomoc w kształtowaniu i rozwoju stabilnych grup wiernych dążących do uczestnictwa w celebracjach tradycyjnej liturgii katolickiej.

W Polsce działa już kilka fundacji i lokalnych stowarzyszeń o podobnych celach. Una Voce Polonia stawia sobie za cel uzupełnianie tych działań poprzez wspieranie współpracy tradycyjnych katolików na poziomie ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Z punktu widzenia prawa cywilnego jesteśmy osobą prawną o charakterze niezarobkowym, wpisaną do rejestru stowarzyszeń. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma obecnie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Z punktu widzenia prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego jesteśmy stowarzyszeniem wiernych, które zostało założone przez samych wiernych, bez żadnej formy zatwierdzenia przez władze kościelne. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego:

Kan. 215 - Wierni mają prawo swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów miłości lub pobożności albo dla ożywiania chrześcijańskiego powołania w świecie, a także odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia tych celów.

Kan. 216 - Wszyscy wierni, którzy uczestniczą w misji Kościoła, mają prawo, by przez własne inicjatywy, każdy zgodnie ze swoim stanem i pozycją, popierali lub podtrzymywali apostolską działalność. Żadna jednak inicjatywa nie może sobie przypisywać miana katolickiej, jeśli nie otrzyma zgody kompetentnej władzy kościelnej.


Stowarzyszenie Una Voce Polonia nie jest organizacją religijną. Nie wchodzi w kompetencje liturgiczne, duchowe i duszpasterskie Kościoła, lecz jedynie współpracuje z organizacjami kościelnymi i duchownymi w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć zgodnych z swoimi celami statutowymi. Stowarzyszenie UVP, podobnie jak inne tego typu organizacje członkowskie federacji Foederatio Internationalis Una Voce, zostało powołane jedynie po to, aby organizacyjnie i materialnie wspomagać realizację woli Ojca Świętego zawartą w motu proprio Summorum Pontificum, którego cele zostały jasno i wyraźnie określone w instrukcji Universae Ecclesiae :

„a) udostępnienie wszystkim wiernym Liturgii Rzymskiej w Usus Antiquior, uważanej za cenny skarb, który należy zachować;
b) zagwarantowanie i zapewnienie w sposób rzeczywisty wszystkim, którzy o to poproszą, możliwości posługiwania się forma extraordinaria, w przekonaniu, że posługiwanie się Liturgią Rzymską obowiązującą w 1962 r., jest uprawnieniem przyznanym dla dobra wiernych i dlatego powinno być interpretowane na korzyść wiernych, dla których jest ona głównie przeznaczona;
c) ułatwianie pojednania w Kościele.”

Foederatio Internationalis Una Voce, której jesteśmy członkiem, jest organizacją uznawaną przez Kongregację Nauki Wiary jako reprezentację świeckich katolików przywiązanych do Nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego.