Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnej
Członkostwo w UVP

Członkowie Stowarzyszenia Una Voce Polonia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkowie Stowarzyszenia Una Voce Polonia wykazują się postawą moralną i prowadzą życie zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego.
Członkowie Stowarzyszenia Una Voce Polonia nie należą do organizacji, które mają cele lub głoszą postulaty sprzeczne z nauka Kościoła katolickiego lub mają charakter antykatolicki.


Członkowie zwyczajni

Prawa i obowiązki

 Członek zwyczajny ma prawo:

 - uczestniczyć w Konwencie z głosem stanowiącym,

 - wybierać i być wybieranym do Zarządu, Straży i Komisji Rewizyjnej,

 - uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach itp. imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Una Voce Polonia,

 - zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem organów Stowarzyszenie Una Voce Polonia,

 - proponować uruchomienie inicjatyw w postaci operacji i projektów Stowarzyszenia Una Voce Polonia,

 - być powoływanym na pełnomocnika inicjatywy w postaci operacji lub projektu Stowarzyszenia Una Voce Polonia,

 - korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenie Una Voce Polonia,

 - wraz z czterema innymi członkami zwyczajnymi zaskarżać do najbliższego Konwentu uchwały Zarządu.

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 - uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia Una Voce Polonia,

 - popierać, promować i czynnie realizować cele Stowarzyszenia Una Voce Polonia,

 - przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia Una Voce Polonia,

 - regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu Una Voce Polonia.

Zasady przyjmowania członków zwyczajnych

 Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto:

 - złoży oświadczenie woli o przystąpieniu do Stowarzyszenia Una Voce Polonia, akceptuje cele statutowe i wypełnił deklaracją członkowską,

 - jest osobą fizyczną,

 - ma rekomendację przynajmniej dwóch członków zwyczajnych lub jednego z członków Zarządu,

 - uiścił wpisowe.

 O przyjęciu decyduje ostatecznie Zarząd UVP. Członkowie Zarządu zarekomendują na członka zwyczajnego UVP każdą osobę, której zaangażowanie na rzecz osiągania celów statutowych UVP jest im znane oraz pozytywnie oceniane.

 Wszyscy chętni, którzy pragną zostać członkami zwyczajnymi powinni skontaktować się z Zarządem poprzez e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Składka i wpisowe dla członków zwyczajnych

 Obecna wysokość składki rocznej to 50 zł.

 Wpisowe wynosi 10 zł.Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia Una Voce Polonia, akceptująca cele statutowe, która świadczy Stowarzyszeniu Una Voce Polonia pomoc materialną lub niematerialną.

Nie potrzeba w tym wypadku rekomendacji ani też nie ma warunku wcześniejszego zaangażowania na rzecz celów statutowych UVP. Warunkiem jest w tym przypadku zobowiązanie do wspierania UVP w określony, uzgodniony z Zarządem, sposób, w tym poprzez wsparcie finansowe. Stałe i ciągłe wspieranie Stowarzyszenia umożliwia uzyskanie rekomendacji członków Zarządu dla uzyskania członkostwa zwyczajnego.

Wszyscy chętni którzy pragną zostać członkami wspierającymi powinni skontaktować się z Zarządem poprzez e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .