Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnej
sobota, 17 grudnia 2011

Rejestracja Stowarzyszenia

Z radością zawiadamiamy, że dnia 30 listopada 2011 r. Sąd Gospodarczy w Warszawie zarejestrował Stowarzyszenie Una Voce Polonia (UVP). Organizacja powstała z inicjatywy redakcji portalu Nowy Ruch Liturgiczny, jako reaktywacja stowarzyszenia o tej samej nazwie działającego wcześniej w Poznaniu.


Skąd ten pomysł?

Inicjatywa reaktywacji Stowarzyszenia UVP zrodziła się kilka lat temu podczas współpracy redakcji Nowego Ruchu Liturgicznego i międzynarodowej federacji Foederatio Internationalis Una Voce (FIUV). Federacja kilkakrotnie przygotowywała dla Stolicy Apostolskiej raport z wdrażania motu proprio Summorum Pontificum w różnych krajach świata, a redakcja Nowego Ruchu Liturgicznego przygotowywała część polską raportów FIUV. Szczególnie ważnym sprawozdaniem był raport sporządzony w trzecią rocznicę ogłoszenia motu proprio. Prezydent FIUV, Leo Darroch przedstawił go osobiście w trzech kongregacjach Stolicy Apostolskiej, a ks. Guido Pozzo - sekretarz Komisji Ecclesia Dei, w listopadzie zeszłego roku wysłał do FIUV specjalny list z podziękowaniami za trud włożony w jego przygotowanie. Raport ten niewatpliwie stanowił istotny wkład w dzieło przygotowywania instrukcji Universae Ecclesiae oraz ważne uzupełnienie informacji o wdrażaniu Summorum Pontificum dostarczanych przez konferencje episkopatu z całego świata. Współpraca z p. Leo Darrochem uświadomiła nam, jak ważnym partnerem dla Komisji Eccelesia Dei jest Federacja FIUV oraz jak istotne jest, aby polscy tradycyjni katolicy także byli częścią tej największej organizacji promującej nadzwyczajną formę rytu rzymskiego w ramach motu proprio Summorum Pontificum.Stowarzyszenia, fundacje…

W Polsce działa już kilka organizacji, których działalność związana jest z propagowaniem i wspieraniem nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Nie chodzi o to, aby konkurować z tymi inicjatywami, które - co należy mocno podkreślić - przynoszą bardzo dobre owoce. Jednakże fundacje, jak sama nazwa wskazuje, działają przede wszystkim w oparciu o zebrane fundusze. Oparciem dla działalności stowarzyszeń jest przede wszystkim społeczna praca zrzeszonych członków. Dotychczas brakowało w Polsce stowarzyszenia, które wspierałoby i umożliwiało ponadlokalną, formalną współpracę wiernych, którym zależy na upowszechnianiu Mszy trydenckiej. Bez członków stowarzyszenia, ich talentu, zaangażowania, pomysłowości oraz wytrwałości nie będzie możliwe uruchomienie jakichkolwiek inicjatyw ani osiąganie jakichkolwiek celów przez Stowarzyszenie Una Voce Polonia.

Plany na początek

Zarząd Stowarzyszenia UVP planuje na obecną chwilę aktywować dwie inicjatywy.
Po pierwsze, zmierzamy rozwinąć kontakty z Federacją FIUV. Obecność p. Leo Darrocha na kwietniowej konferencji organizowanej przez Instytut Summorum Pontificum dała nam lepszą możliwość poznania działalności Federacji. Stowarzyszenia członkowskie działają zupełnie niezależnie od Federacji, tym niemniej istnieje kilka ciekawych możliwości wzajemnej pomocy. Pan Leo Darroch zaoferował nam osobiste wsparcie dla szczególnie trudnych spraw, które wierni zgłaszają do Komisji Ecclesia Dei.
Po drugie, w ramach Stowarzyszenia UVP chcemy rozwijać obecną działalność portalu Nowy Ruch Liturgiczny. Doszliśmy już do punktu, w którym forma prywatnego bloga wydaje się niewystarczająca dla bogactwa przekazu, który potencjalnie moglibyśmy publikować w Internecie. Ilość redaktorów i źródeł informacji, z których korzysta NRL, systematycznie rośnie. Chcielibyśmy, aby w przyszłości powstał bardziej profesjonalny portal, który pokaże żywotność rzeczywistości Summorum Pontificum w Polsce. Polscy księża w wywiadach dla mediów nadal mówią o bardzo nikłym zainteresowaniu Mszą trydencką. Wierzymy, że odpowiedni portal informacyjny, współredagowany przez ludzi z całej Polski, może pomóc obalić ten stereotyp.

Stowarzyszenie - platforma

To od samych członków Stowarzyszenia będzie zależało, czy w ramach UVP będą aktywowane kolejne inicjatywy. Chcielibysmy, aby w ramach Stowarzyszenia każdy mógł realizować swoje pomysły i działać jako kierownik projektu lub pewnej określonej działalności. Wystarczy, że: jest osobą godną zaufania, posiada zdolności i doświadczenie organizacyjne, przekona Zarząd Stowarzyszenia, że inicjatywa ma szanse powodzenia oraz ustali źródła finansowania i pozyskiwania zasobów dla danej inicjatywy. Ponadto cele proponowanej inicjatywy musza mieścić się w statutowych celach Stowarzyszenia zawartych w paragrafie 6. statutu:

§ 6. Cele
Celem działalności Stowarzyszenia Una Voce Polonia jest pobudzanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw w postaci operacji lub projektów wyłącznie w sferze pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, zmierzających do rozwoju kultury katolickiej, polegających w szczególności na:
a. upowszechnianiu tradycyjnej liturgii katolickiej rozumianej jako wszystkie prawomocne łacińskie obrzędy liturgiczne Kościoła katolickiego rytu skodyfikowanego na Soborze Trydenckim, w jego formie opublikowanej nie później niż w roku 1962, wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami tej formy wprowadzonymi przez Stolicę Apostolską;
b. działaniu na rzecz parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się tradycyjną liturgię katolicką;
c. wspieraniu kleryków i kapłanów, będących członkami zgromadzeń zakonnych i instytutów pielęgnujących tradycyjną liturgię katolicką;
d. propagowaniu języka łacińskiego, chorału gregoriańskiego oraz polifonii sakralnej;
e. ochronie dzieł sztuki i architektury sakralnej;
f. promowaniu w życiu społecznym nauki Kościoła katolickiego;
g. pomocy w kształtowaniu i rozwoju stabilnych grup wiernych dążących do uczestnictwa w celebracjach tradycyjnej liturgii katolickiej;
h. innych działaniach na rzecz rozwoju kultury katolickiej.

Jest to wizja Stowarzyszenia – platformy, gdzie Zarząd pełni raczej funkcje administracyjno – wspierająco – koordynacyjne, podczas gdy działalność operacyjna składa się z poszczególnych inicjatyw, których liderami są członkowie stowarzyszenia. Czas pokaże, na ile ta wizja Stowarzyszenia UVP sprawdzi się w praktyce.


Dlaczego stowarzyszenie?

Jesteśmy dalecy od stwierdzenia, że Stowarzyszenie UVP będzie panaceum na wszelkie problemy wiernych dążących do udziału w celebracjach Mszy trydenckiej. Nie licząc kilku niechlubnych wyjątków, Polska jest krajem gdzie wierni doskonale porozumiewają się na zupełnie nieformalnym gruncie ze swoimi duszpasterzami i osiągają wspaniałe sukcesy w organizacji Mszy w starym rycie. Tym niemniej w wielu wypadkach status stowarzyszenia może bardzo pomóc tradycyjnym katolikom.
Po pierwsze, dla wielu biskupów i proboszczów „stała grupa” czy też „stabilna grupa” dążąca do udziału w celebracjach Mszy trydenckiej, powinna oznaczać grupę w pewien sposób formalnie zorganizowaną. Uformowanie inicjatywy w ramach Stowarzyszenia UVP jest niezaprzeczalnym dowodem zorganizowania i stabilności takiej grupy wiernych.
Po drugie, także istniejące grupy wspomagające organizację Mszy trydenckich, potrzebują organizować zbiórki pieniędzy na różnorakie cele. W takich sytuacjach niezręczne jest podawanie prywatnych numerów kont. Zbieranie funduszy pod patronatem publicznego stowarzyszenia znacznie uwiarygodnia tego typu akcje.
Po trzecie, stowarzyszenia posiadają osobowość prawną i status niedochodowych organizacji pozarządowych. Mogą być właścicielem majątku, wchodzić w relacje z podmiotami gospodarczymi, a także w wielu przypadkach są faworyzowane przez administrację publiczną i media. Na pewno powstanie wiele pomysłów na to w jaki sposób wykorzystać te atrybuty stowarzyszenia do osiągania wymienionych wyżej celów statutowych.
Zapewne można by wymienić jeszcze więcej koncepcji jak stowarzyszenie może pomóc w propagowaniu usus antiquior w Polsce. Pamiętajmy jednak, że żadne stowarzyszenie wiernych katolików nie może wejść w kompetencje liturgiczne, duchowe i duszpasterskie Kościoła. Stowarzyszenie UVP, podobnie jak inne tego typu organizacje federacji FIUV, zostało powołane jedynie po to, aby organizacyjnie i materialnie wspomagać realizację woli Ojca Świętego zawartą w motu proprio Summorum Pontificum, którego cele zostały jasno i wyraźnie określone w instrukcji Universae Ecclesiae:

„a) udostępnienie wszystkim wiernym Liturgii Rzymskiej w Usus Antiquior, uważanej za cenny skarb, który należy zachować;
b) zagwarantowanie i zapewnienie w sposób rzeczywisty wszystkim, którzy o to poproszą, możliwości posługiwania się forma extraordinaria, w przekonaniu, że posługiwanie się Liturgią Rzymską obowiązującą w 1962 r., jest uprawnieniem przyznanym dla dobra wiernych i dlatego powinno być interpretowane na korzyść wiernych, dla których jest ona głównie przeznaczona;
c) ułatwianie pojednania w Kościele.”

Przez najbliższe kilka miesięcy Stowarzyszenie UVP nadal będzie w fazie rozruchowej. Czekamy także na uprawomocnienie się postanowienia o rejestracji. Wszelkie nowe informacje na jego temat będą publikowane na portalu Nowy Ruch Liturgiczny. Zachęcamy do dzielenia się opiniami, pomysłami i zadawania pytań poprzez e-mail: uvp@unavocepolonia.pl .

Zarząd Stowarzyszenia Una Voce Polonia