Nasza działalność

Wydarzenia współorganizowane przez Stowarzyszenie
Serwisy internetowe Stowarzyszenia
Darmowe e-booki - stanowisko Międzynarodowej Federacji Una Voce odnośnie różnych aspektów Mszy tradycyjnej
czwartek, 27 października 2016

Rozliczenie finansowe Ars Celebrandi 2016

Od początku istnienia Stowarzyszenie Una Voce Polonia dba o przestrzeganie dobrych praktyk zarządzania finansami. Pracujemy nad tym, aby środki przekazane nam przez naszych sponsorów zostały jak najlepiej wykorzystane, a ich wydawanie było maksymalnie przejrzyste. 

Decyzje finansowe są podejmowane w Stowarzyszeniu przez 4-osobowy Zarząd oraz jego pełnomocników w zakresie poszczególnych projektów. Przynajmniej raz w roku działalność finansowa jest kontrolowana przez 3-osobową Komisję Rewizyjną, która przedstawia swoje wnioski Konwentowi - walnemu zgromadzeniu wszystkich członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wszystkie operacje finansowe przeprowadza w formie bezgotówkowej, przez co są one rejestrowane przez systemy bankowe. Dokumentacja rachunkowa Stowarzyszenia jest sprawdzana pod kątem zgodności z prawem polskim przez zewnętrzne biuro rachunkowe, które przygotowuje raz w roku sprawozdania finansowe wymagane od osób prawnych przez Urząd Skarbowy.
Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych dotacji ze środków publicznych. Członkowie organów Stowarzyszenia UVP nie otrzymują wynagrodzenia za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Na portalu UnaCum.pl periodycznie informujemy o stanie naszej zbiórki na fundusz mszałów (ostatnie sprawozdanie).  W tym miejscu chcielibyśmy przedstawić podsumowanie finansowe dla projektu Ars Celebrandi 2016 przygotowane przez kierownika projektu - kol. Tomasza Olszyńskiego.Środki zgromadzone na realizację projektu: 120 565 PLN
w tym:
wpłaty sponsorów: 46 211 PLN
wpłaty uczestników: 74 445 PLN

Środki wydane na realizację projektu: 120 334,80 PLN

Przeznaczenie środków:
noclegi uczestników: 39 796  PLN
wyżywienie uczestników: 42 177,57 PLN
szaty i sprzęty liturgiczne 15 381,78 PLN
materiały poligraficzne, biurowe i reklamowe 7 456,45 PLN
umowy o dzieło (muzycy, mszaliki) 13 200 PLN
podatek od umów o dzieło 1 803 PLN
obsługa księgowa 520 PLN

Zarząd Stowarzyszenia Una Voce Polonia składa szczególne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy finansowo wsparli organizację projektu.